Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane to oceny stanu budynku, wystawione na podstawie oględzin budynku oraz analizy dostępnej dokumentacji projektowej. Ekspertyza poparta jest badaniami i wyliczeniami wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów, elewacji i dachu oraz innych elementów konstrukcji. Ekspertyza budowlana w swoim zakresie powinna określać poprawność prac wykonanych na danym obiekcie oraz ocenić zastosowane:

 • rozwiązania konstrukcyjno – budowlane
 • izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
 • należyte wykonanie prac wykończeniowych budynku

Ekspertyza budowlana konieczna jest, gdy:

 • chcą Państwo adaptować lub przebudowa
 • istniejący budynek
 • potrzebują Państwo niezależnej opinii co do zgodności wykonania prac budowlanych z zasadami sztuki budowlanej
 • potrzebują Państwo analizy przyczyn pęknięć na ścianach, fundamentach oraz elementach konstrukcyjnych
 • konieczna staje się analiza przyczyn usterek na obiekcie budowlanym, awarii konstrukcyjnych
 • potrzebują Państwo analizy i weryfikacji roszczeń między stronami na potrzeby postępowania sądowego oraz zasadności tychże roszczeń
 • potrzebują Państwo analizy wyników kontroli technicznej utrzymania budynku w zakresie konstrukcyjno – budowlanym

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana powinna zawierać:

 • opis przedmiotu opracowania oraz cel jakiemu ma służyć
 • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku
 • opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu oraz dachu
 • opis dokonanych badań i odkrywek

W dokumentacji powinny znaleźć się:

 • rysunki poglądowe i fotografie przedstawiające badane elementy
 • obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych: fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek
 • wnioski z oględzin i badań – ocena stanu i przydatności do dalszego użytkowania budynku, ocena przydatności budynku dla planowanej przebudowy, opis widocznych uszkodzeń, przyczyny ich powstania, zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, ocieplenia czy osuszenia oraz zalecenia, dotyczące sposobu wykonania napraw.

Zarzycki Konstrukcje wykona ekspertyzy budowlane z zakresu:

 • konstrukcji obiektów budowlanych
 • stanu technicznego obiektów budowlanych
 • stanu technicznego wybranych elementów budynku
 • oceny stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej oraz klimatyzacji
 • stanu technicznego instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
 • stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej
 • weryfikacji poprawności wykonania inwestycji z dokumentacją projektową
 • określenia nośności poszczególnych elementów konstrukcji budowlanej
 • oceny jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych
 • kontroli i sprawdzenia zastosowanych materiałów i ich jakości
 • kontroli izolacyjności przegród budowlanych

Wykonamy dla Państwa również:

 • inwentaryzację wielobranżową obiektu
 • zweryfikujemy kosztorysy z rozliczeniem robót budowlanych
 • sprawdzimy dokumentację projektową
 • wykonamy dokumentację projektową dotyczącą napraw i wzmocnienia konstrukcji budowlanych