Kierownik budowy

„To,co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstawało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie.” Michał Anioł

Jego miejsce pracy to plac budowy. Kierownik budowy na mocy przepisów czuwa nad właściwym przebiegiem harmonogramu robót i ustalonym kosztorysem inwestycji. Dba o zabezpieczenie i oznaczenie terenu. Ściśle współpracuje z inwestorem i wykonawcą, sporządzając dokumentację budowlaną. Osoba niezbędna podczas odbioru inwestycji przez urzędników z nadzoru budowlanego.

Kierownik budowy musi być ustanowiony dla każdej budowy ZAWSZE. O ile zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest dla Inwestora w wielu przypadkach dobrowolne, o tyle prawo wymaga, aby zatrudnić kierownika budowy bez względu na to, czy zamierza się budować ogromny budynek przemysłowy, halę magazynową, okazałą rezydencję czy maleńki domek letniskowy. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia wykonawcze. Kierownik budowy działa z ramienia wykonawcy. Kierownik rozpoczyna swoją pracę od protokolarnego przejęcia od inwestora placu budowy i złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową. Odpowiada za ogrodzenie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, postawienie tablic informacyjnych, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W Zarzycki Konstrukcje kierownik budowy:

 • kieruje robotami budowlanymi
 • prowadzi dokumentacje przebiegu robót
 • prowadzi rzetelne wpisy w dzienniku budowy
 • kontroluje, aby roboty budowlane prowadzone były zgodnie z projektem
 • kontroluje dobór materiałów zgodnych z projektem
 • pilnuje przestrzegania norm określonych przez projekt, konstruktora i prawo budowlanego
 • podlega kontroli inspektora nadzoru budowlanego
 • przygotowuje dokumentację powykonawczą
 • realizacja zaleceń wpisanych przez projektanta lub inspektora nadzoru do dziennika budowy
 • kontrola szczelności instalacji gazowej, pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej, odbiory przyłączy
 • zgłoszenie inwestorowi obiektu do odbioru poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy
 • uczestnictwo w odbiorze końcowym
 • zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad

Pracę kierownika budowy kończą oświadczenia:

 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz zgodnie z przepisami
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy

Kierownik budowy podlega inspektorowi nadzoru budowlanego. Jedna osoba nie może pełnić równocześnie tych funkcji na jednym obiekcie. Bez kierownika budowy nie ma budowy.