Projekty budowlane

Projekt budowlany to dokumentacja techniczna, która jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zawiera minimum dokumentów jakie są wymagane. Minimum nie oznacza w tym przypadku, że będzie ich mało. Co musi zawierać taka dokumentacja, określone jest szczegółowo w ustawie Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, poza tym musi być sporządzony zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy lub z ustaleniami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli Inwestor życzy sobie, aby projekt zawierał więcej rysunków i szczegółowych rozwiązań, wówczas wykonuje się projekt wykonawczy, który może stanowić odrębne teczki lub może być połączony razem z projektem budowlanym.

Zazwyczaj projekt budowlany to:

 • projekt zagospodarowania terenu lub działki
 • projekt architektoniczno-budowlany,

który składa się z:

 1. Strona tytułowa, która musi zawierać:
  • Nazwa i adres obiektu budowlanego
  • Numery ewidencyjne działek na których będzie Inwestycja
  • Dane Inwestora – imię, nazwisko i adres
  • Autor projektu, zazwyczaj jest ich kilku.
  • Imię i nazwisko projektanta wraz z tytułem zawodowym
  • Nr uprawnień budowlanych wraz z określeniem branży
  • Datę wykonania projektu

  Każdy egzemplarz musi być podpisany przez wszystkich projektantów. Nie dopuszcza się podpisanie jednego egzemplarza i skopiowania go kilka razy. We wszystkich egzemplarzach muszą być oryginalne podpisy. Czasami, kiedy projekt jest bardziej skomplikowany wymagane jest, aby sprawdził go inny projektant tzw. sprawdzający, który musi posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w swojej branży.

 2. Spis zawartości projektu, czyli spis wszystkich dokumentów formalno-prawnych, opisów technicznych wraz z rysunkami . Przy każdej pozycji w spisie zawartości musi znaleźć się nr strony danego dokumentu czy rysunku.
 3. W ilu egzemplarzach składamy projekt? Dokumentację zgodnie z prawem należy złożyć w 4 egzemplarzach:
  • 1 egz. dla organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę
  • 1 egz. dla nadzoru budowlane
  • 3 egz. dla Inwestora

  Dokumentacja musi być oprawiona w sposób trwały – tj. zszyty, zbindowany, tak aby nie było możliwe jego zdekompletowanie.
  Rozporządzenie Ministra z dnia 3 lipca 2013 roku dopuszcza załączenie do wniosku projektu budowlanego w tomach:

  • Tom 1 – Projekt zagospodarowania terenu lub działki wraz ze wszystkimi oświadczeniami zgodnie z rozporządzeniem i decyzją o warunkach zabudowy
  • Tom 2 – Projekt architektoniczno- budowlany , wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geologiczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

  Jeżeli wniosek obejmuje kilka obiektów, również w takim przypadku możemy złożyć dokumentację w tomach.

 4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu. Ta część opracowania powinna zawierać:
  • Część opisową
  • Część rysunkową

  Część opisowa określa:

  • Cel inwestycji z dokładnym jego opisem
  • Urządzenia techniczne – przyłącza, oczyszczanie ścieków, wjazd na działkę, tereny zielone i utwardzone, pojemnik na odpadki, sieci uzbrojenia terenu, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
  • Działkę lub teren inwestycji pod względem istniejącej zabudowy i istniejącej infrastruktury towarzyszącej również budynki przeznaczone do rozbiórki, przebudowy i rozbudowy
  • Powierzchnie:
   • istniejących budynków
   • istniejących terenów zielonych
   • istniejących terenów utwardzonych
   • projektowanych budynków lub rozbudowy
   • projektowanych terenów zielonych
   • projektowanych terenów utwardzonych i innych wydzielonych powierzchni, które znajdą się w projekcie.
  • Konieczny jest bilans całej powierzchni objętej opracowaniem.
  • Warunki ochrony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz czy teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na liście zabytków oraz istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska związane z realizacją inwestycji
  • Oddziaływanie na otoczenie

  Do zagospodarowania działki lub terenu należy opracować Plan Bioz, który określa bezpieczeństwo podczas budowy, zabezpieczenie terenu jak i różnego rodzaju robót (np. spawanie, wykopy, prace na wysokości)

  Część rysunkowa – to przedstawienie graficzne stanu istniejącego oraz zamierzeń inwestycji.
  PZT lub PZD musi być wykonany na kopii mapy zasadniczej potwierdzonej pieczęciami państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego. Skala mapy powinna być czytelna, zazwyczaj jest to skala 1:500.

  Na rysunku należy określić kierunki świata oraz oznaczyć graficznie a w legendzie opisać wszystkie obiekty i urządzenia.

  Zagospodarowanie obejmuje również takie oznaczenia i elementy jak:

  • Liczba kondygnacji projektowanych obiektów budowlanych
  • Głównych wejść do budynku, również do piwnicy
  • Poziom posadowienia posadzki w odniesieniu do rzędnych terenu
  • Inne rzędne charakterystyczne i ważne dla inwestycji
  • Wymiary projektowanego budynku w odniesieniu do słupków granicznych i innych budynków.
  • Układ terenów zielonych i utwardzonych
  • Projektowany lub istniejący wjazd – jeżeli wjazd jest projektowany to również przekroje i profile będą w zakresie opracowania.
  • Uzbrojenie terenu wraz z przyłączami sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, linii lub przewodów elektrycznych oraz odprowadzenie wód deszczowych.
  • Każde przyłącze jest rozrysowane wraz z zaznaczeniem charakterystycznych rzędnych i spadków.
  • Zakres opracowania powinien być określony zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji o warunkach zabudowy lub wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego
 5. Projekt architektoniczno-budowlany – składa się z części opisowej i rysunkowej.Część opisowa tzw opis techniczny określa charakterystyczne parametry projektowanego budynku lub obiektu.
  • Przeznaczenie projektowanego obiektu – cel inwestycji
  • Zaopatrzenie w media
  • Parametry wielkościowe:
   • powierzchnia zabudowy
   • powierzchnia użytkowa
   • kubatura
   • wysokość
   • szerokość i długość
  • W przypadku domów określa się ilość izb + kuchnia
  • Zaopatrzenie w media
  • Rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne
  • Ochrona ppoż
  • Zapewnienie warunków higienicznych i zdrowotnych,
  • Ochrona środowiska
  • Izolacyjność przegród
  • Obliczenia statyczne

  Obok rozwiązań architektoniczno- konstrukcyjnych w opisie znajdzie się sposób zaopatrzenia obiektu w media, danymi technicznymi instalacji oraz dobór urządzeń .

  W przypadku rozbudowy czy nadbudowy konieczne jest załączenie ekspertyzy technicznej, określającej stan techniczny istniejącego budynku..
  Wymagane jest również załączenie charakterystyki energetycznej obiektu oraz opisania wpływu projektowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi. Takie punkty określą ilość zapotrzebowania na wodę , ilość odprowadzanych ścieków, wpływ odpadów na środowisko oraz ich rodzaj ( zanieczyszczenia płynne, gazowe, pyłowe jak i zapachowe.)

  Część rysunkowa – rysunki muszą być wykonane w takiej skali, aby były czytelne. Każdą rozbudowę, przebudowę czy nadbudowę należy przedstawić w skali 1:50, duże budynki mogą być w skali 1:200, pozostałe obiekty przedstawiane są w skali 1:100.
  Na część rysunkową składają się rzuty poziome kondygnacji, rzut dachu i jego konstrukcji, rzut ław fundamentowych, przekroje charakterystycznych miejsc, elewacje.
  W części rysunkowej załączone są również opracowania branżowe, które zazwyczaj się oddzielnym opracowaniem branżowym (np. branża sanitarna, elektryczna).
  Tak opracowaną w 4 egzemplarzach dokumentację składamy jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.