koncepcja budowy

Fachowcy zajmujący się budowlanką są niezwykle cenieni na rynku pracy. Kim są technicy i inżynierowie budownictwa oraz z jakimi wyzwaniami muszą się na codzień mierzyć?

Zawód inżyniera budowlanego

ludzie w kaskach na budowie

Inżynier budowy jest to osoba, która planuje i tworzy projekty budowlane obiektów. Do jego obowiązków należy też opracowywanie technologii budowy, ponadto podejmuje się kierowania robotami budowlanymi na ich poszczególnych etapach i udoskonalania konstrukcji obiektów lub ich elementów. Inżynierem budownictwa może zostać absolwent studiów na kierunku budownictwo. Ze względu na mnogość obiektów budowlanych znane są różne specjalizacje w tym zawodzie, jak:

 • budownictwo kolejowe,
 • budownictwo dróg i lotnisk,
 • budowa mostów,
 • budownictwo ogólne.

Warto jednak pamiętać, że do wykonywania pewnych czynności na budowie niezbędne są też uprawnienia budowlane. Chcąc je otrzymać, trzeba ukończyć właściwe studia, odbyć praktyki, zdać egzamin, a na koniec zostać wpisanym do centrum rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Praca tego fachowca to swego rodzaju praktyka. Dopiero zdobycie uprawnień pozwala na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych. Inżynier podczas wykonywania swoich obowiązków często musi kontaktować się ze specjalistami z różnych dziedzin. Jego czas pracy wynosi najczęściej po 8, a nawet 10 godzin.

Technicy budownictwa- główne obowiązki

Inżynier budownictwa co robi tak właściwie osoba z takim tytułem? Wśród obowiązków techników budownictwa należy wskazać:

 • monitorowanie dostaw materiałów oraz sprzętu budowlanego,
 • wykonywanie przedmiarów oraz obmiarów w celu wyceny,
 • wprowadzanie zmian w dokumentacji technicznej,
 • obsługa dokumentacji technicznej budowy,
 • kontrola materiałów budowlanych pod względem zgodności z przygotowaną dokumentacją techniczną,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • sprawdzanie protokołów odbioru np. rusztowań czy kontenerów,
 • weryfikacja kompletności dokumentacji technicznej,
 • pilnowanie terminów realizacji poszczególnych etapów prac,
 • prowadzenie archiwum dokumentacji budowy,
 • kontrola robót budowlanych w przypadku nieobecności kierownika budowy i na jego polecenie,
 • pozostałe czynności zlecone przez osobę przełożoną.

Inżynier budowy ma więc przede wszystkim dbać o dokumentację techniczną, terminowość dostaw i wykonywanych prac, ponadto odpowiada też na zapytania ofertowe.

Rola inżyniera budownictwa w odbiorze mieszkania

Inżynier budownictwa bierze też udział w odbiorze mieszkania. Jest on przedstawicielem dewelopera, którego zadaniem jest sprawdzanie jakości wykonania prac oraz weryfikacja ich zgodności z projektem. Inżynier może też pomóc nabywcy w ocenie jakości wykonania prac. Często rozwiewa jego wątpliwości i odpowiada na pytanie dotyczące użytych w budowie technologii. Analizuje także zgłoszone usterki.

Jak zostać inżynierem budownictwa?

Budownictwo można studiować na wielu uczelniach technicznych w Polsce. Są to na przykład studia politechniczne na Wydziale Architektury albo Budownictwa Lądowego i Wodnego. Aby się na nie dostać, należy zdać maturę z matematyki czy też innego przedmiotu ścisłego. Rozpoczynając studia można kształcić się w wybranej specjalizacji, których wybór jest imponujący. To właśnie od niej zależeć będą perspektywy pracy, jak i tematyka pracy magisterskiej. Do proponowanych przez placówki specjalizacji należą:

 • hydrotechniczna,
 • wyburzeniowa,
 • konstrukcyjno-budowlana,
 • inżynieryjna (drogowa, mostowa, kolejowa),
 • instalacyjna (obejmująca sieci i instalacje urządzeń).

Dodatkowo, w ramach powyższych specjalności w budownictwie można wyodrębnić specjalizacje techniczno-budowlane. Uprawnienia dzielą się na 2 rodzaje: nieograniczone i w ograniczonym zakresie. Niezależnie od wybranej specjalizacji, student uczy się też przedmiotów uniwersalnych dla całej branży. Są to takie przedmioty jak: rysunek techniczny, konstrukcje betonowe, mechanika budowli, hydraulika i hydrologia, materiały budowlane.

Studia na tym kierunku polecane są osobom o umyśle ścisłym. Jest na nich dużo matematyki, fizyki, mechaniki, chemii czy informatyki. Aby zdobyć kwalifikacje zawodowe, należy ukończyć minimum studia pierwszego lub ii stopnia na odpowiednim dla konkretnej specjalizacji kierunku, przejść praktykę na budowie i przy sporządzaniu projektów. Żeby uzyskać uprawnienia budowlane, praktyka musi wynieść 2 lata w biurze projektowym albo 1 rok na budowie. Na koniec przyszły inżynier budowy musi zdać egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej.

Predyspozycje do wykonywania zawodu inżyniera budowy

Dobry inżynier budowy powinien posiadać pewne cechy i umiejętności. Samo wykształcenie nie wystarczy, aby być dobrym fachowcem i cieszyć się uznaniem klientów. W tej pracy niezbędna jest też komunikatywność, chęć rozwoju oraz terminowość. Codziennością tego specjalisty jest wszechobecny stres, a więc przyda mu się także odporność na stresujące sytuacje. Osoba zatrudniona na takim stanowisku powinna też posiadać umiejętność zarządzania zespołem.

Inżynier budownictwa- perspektywa zatrudnienia

Absolwenci budownictwa pracują przy projektowaniu i tworzeniu wszelkiej maści obiektów budowlanych, jak i przedsięwzięciach remontowych. Zatrudniają ich między innymi instytucje państwowe i pozarządowe, firmy budowlane, firmy deweloperskie czy wydziały inwestycyjne zakładów przemysłowych. Po ukończeniu studiów można również założyć swoją własną działalność budowlaną albo świadczyć usługi jako freelancer.

Zawód technika budownictwa

budowlańcy przy szkicu

Technik budownictwa jest to osoba, która po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia oraz kwalifikacji, zawodowo zajmuje się pracami budowlanymi, jak i przygotowywaniem związanych z nimi dokumentów. Aby zostać technikiem budownictwa, należy skończyć szkołę ponadpodstawową i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika. Osoba z takim tytułem przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w wielu działach przedsiębiorstwa.

Może opracowywać kosztorysu i tworzyć projekty budowlane. Ponadto, technik budownictwa często sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora tudzież organu administracyjnego. Kontroluje realizację niewielkich projektów, samodzielnie albo też ze wsparciem inżyniera. Do takich projektów zalicza się np. : wiadukty, mosty, schody, dachy, tunele, przejścia podziemne, garaże, ściany, obiekty hydrotechniczne.

Technik budowlany- główne obowiązki

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku technika budownictwa należy:

 • opracowywanie rysunków budowlanych,
 • analizowanie dokumentacji budowlanej,
 • ocenienie właściwości materiałów budowlanych oraz ustalenie prawidłowego ich użycia,
 • organizowanie pracy (wytwórni półfabrykatów, polowego laboratorium materiałów),
 • analizowanie cech gruntów budowlanych oraz ich możliwości użycia podczas tworzenia fundamentów,
 • wybieranie odpowiednich technologii wykonania poszczególnych prac budowlanych,
 • zajmowanie się rozliczeniami z inwestorem (za robociznę, sprzęty i materiały),
 • kierowanie robotami budowlanymi- ekipy roboczej oraz podwykonawców, dbając o przestrzeganie przepisów BHP oraz prawa pracy,
 • wykonywanie pomiarów oraz obliczeń budowlanych,
 • ustalanie norm pracy dla danych zadań z zakresu budownictwa,
 • określanie poziomu zużycia elementów budowlanych i wybieranie właściwej techniki ich naprawy,
 • kierowanie pracami rozbiórkowymi.

Technik budownictwa- specjalności

Aby zdobyć uprawnienia budowlane o ograniczonym zakresie, można zdecydować się na jedną z licznych specjalizacji. Istnieje wiele zawodów budowlanych, takich jak: betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych czy murarz-tynkarz. Uzyskując tytuł technik budownictwa, zdobywa się takie umiejętności jak:

 • analiza warunków gruntowych, wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych materiałów oraz wyrobów budowlanych,
 • dobieranie materiałów i sprzętów do wykonywania danych prac,
 • projektowanie elementów konstrukcyjnych budowli,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, tworzenie rysunków budowlanych i szkiców roboczych,
 • wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów oraz ofert przetargowych,
 • kontrola jakości oraz ocena wykonania poszczególnych etapów prac budowlano-montażowych,
 • organizacji i kierowanie robotami rozbiórkowymi oraz remontowymi,
 • wykonywanie obmiarów i przedmiarów robót.

W programach szkół zawodowych znajdują się też inne zawody na poziomie technika budownictwa. Absolwenci szkół, mogą uczyć się w zawodzie o specjalności: technika budowy dróg, montera sieci i instalacji sanitarnych, technika inżynierii sanitarnej, technika gazownictwa, montera budownictwa wodnego, technika budownictwa wodnego, technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika energetyki, technika renowacji elementów architektury, technika dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technika geodety, technika chłodnictwa i klimatyzacji, technika robót wykończeniowych w budownictwie.

Jak zostać technikiem budownictwa?

Chcąc rozpocząć pracę na stanowisku technika budownictwa trzeba ukończyć 5-letnie technikum albo właściwą szkołę branżową. Podczas nauki, absolwent szkoły zdobywa takie kwalifikacje jak:

 • montaż konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie robót murarskich oraz tynkarskich,
 • wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,
 • organizacji oraz kontrola robót budowlanych i przygotowywanie kosztorysów.

Umiejętności te można też zdobyć decydując się na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Co ważne, technik budownictwa musi też niekiedy posiadać pewne dodatkowe uprawnienia (np. do wykonywania robót na wysokościach czy do pracy ze sprzętami i maszynami pod napięciem elektrycznym).

Technik budownictwa- predyspozycje

Technik budownictwa powinien odznaczać się pewnymi kompetencjami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być samodzielna i komunikatywna. Ponadto, do tej pracy niezbędna jest też wyobraźnia przestrzenna, dobra pamięć i odpowiedzialność. Oprócz tego dobrze jeśli nie ma problemu z podejmowaniem szybkich i słusznych decyzji. Technik budowy musi też mieć umiejętności organizacyjne i kierownicze.

Powinien potrafić pracować pod presją czasu i przygotowywać projekty, rysunki czy niezbędne dokumenty. Specjalista ten musi też posiadać wiedzę branżową i znać przepisy prawna i BHP. Nie bez znaczenia jest także jego cierpliwość, odpowiedzialność i umiejętność współpracy. Nie może mieć też problemów z pracą w różnych warunkach środowiskowych. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby posiadające wysoko rozwinięte umiejętności techniczne i matematyczne.

Możliwości zatrudnienia w zawodzie technika budownictwa

Po ukończeniu szkoły technik budownictwa nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Takich fachowców poszukują firmy deweloperskie czy zarządzające inwestycjami budowlanymi oraz biura nieruchomości. Specjaliści o takim tytule mogą też zostać zatrudnieni w urzędach administracji publicznej czy w nadzorach budowlanych. Są też pożądani w zakładach produkcji prefabrykatów, spółdzielniach mieszkaniowych, biurach projektowych, hurtowniach budowlanych czy laboratoriach materiałów budowlanych. Oczywiście, mogą też założyć własną działalność gospodarczą.

Ze względu na intensywny rozwój branży budowlanej, inżynier i technik budownictwa mają z pewnością przed sobą świetlaną przyszłość. Decydując się na taki kierunek rozwoju, warto wybrać odpowiednią dla siebie specjalizację. Poszukujesz specjalisty z dużym doświadczeniem, który wykona dla Ciebie projekt budowlany? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą biura projektowego Zarzycki Konstrukcje.